ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

***   สถิติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566   คลิ๊ก

 

กลุ่มอำนวยการ

*** สถิติการให้บริการเบิก-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม2565-มิถุนายน2566    คลิ๊ก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สถิติข้อมูลการให้บริการงานทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7

ข้อมูลสถิติการให้บริการงานทะเบียนประวัต

กลุ่มนโยบายและแผน

สถิติการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สถิติการออกตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ผ่านศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี