ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สถิติข้อมูลการให้บริการงานทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สถิติข้อมูลการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

ข้อมูลสถิติร้องทุขร้องเรียน

กลุ่มนโยบายและแผน

สถิติการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

ข้อมูลด้านสารสนเทศ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สถิติการออกตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ผ่านศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลลูกเสือ