ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
    (สถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง)

สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์

2. ตารางสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

 

3. รูปภาพสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้ามายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564-2566

        2. ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ