ข้อ 22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  1. การประเมินการปฏิบัติงาน  —— View
  2. การดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    2.1 รายงานการประชุม 2.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  —– View