ข้อ 29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการพิจารณาการยกย่องเชิดชูเกียรติ  —— View