คณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ภาคเรียนที่ 2/2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ภาคเรียนที่ 2/2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย

  1. นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  2. นางเครือชุลี เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์
  3. นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์
  4. นางวีรยา ทองนวล นักประชาสัมพันธ์
  5. นายกฤษธร กรีดกราย นักวิชาการศึกษา

ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พบว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน On-Site ร่วมกับ ON-Line และ On-Demand โดยนักเรียนสลักลุ่มกันมาเรียน

จุดเด่นที่น่าชื่นชม

  1. โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  2. อาคารสถานที่มีความสะอาด มีจุดคัดกรอง จุดล้างมือ น้ำยาล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ทุกชั้นและทุกห้องเรียน
  3. มีป้ายความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันการติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 และแผนเผชิญเหตุกรณีที่มีการติดเชื้อ