คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและผู้รับจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและผู้รับจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่622 2563 (1)