คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 415/2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 415/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565