คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ รับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ 2564

เรื่อง มอบหมายให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ 2564