คุรุสภาขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 มิถุนายน 2564

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีเลขาธิการคุรุสภาเป็นประธานคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความรอบคอบ และตามรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้องก่อนจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 บัญญัติสรุปความว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

คุรุสภา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. จึงจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบัน หน่วยงาน สมาคม ชมรม นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านทาง Google Form ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSfEsmnzeEt5-8gEAVZ7Qsa0SEVoUkE9cN-8iIX9656KnIlQ/formResponse

 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ – 6 มิถุนายน 2564