คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ

คู่มือกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ การร้องเรียน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การอุทธรณ์/การฟองคดีปกครองสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

คู่มือการขอหนังสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล    คลิ๊ก