จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุรายเดือน

20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี