17.ดัชนีทางการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีพ.ศ.2563 -2569

17. ดัชนีทางการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปี2563-2569