ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมตวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสพฐ.