ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสพฐ.