ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ อำเภอเขาย้อย ติดตามความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ อำเภอเขาย้อย ติดตามความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และได้กำชับเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานที่ การรับ-ส่งนักเรียน มาตรการป้องกันโควิด และฝากให้โรงเรียนบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในกิจกรรมหรือการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม