ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

22 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กำชับเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และรถรับส่งนักเรียน มาตรการป้องกันโควิด การดูแลสุขภาวะของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบ วินัย นักเรียนมีทักษะชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ และการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในกิจกรรมหรือการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม