ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี และโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ ติดตามความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี และโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ ติดตามความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รับฟังปัญหาความต้องการของโรงเรียน และได้กำชับเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานที่ การรับ-ส่งนักเรียน มาตรการป้องกันโควิด และฝากให้โรงเรียนบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในกิจกรรมหรือการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม