ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายชูศักดิ์ ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามเชิงประจักษ์ เพื่อให้เห็นสภาพจริงการในการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ได้แก่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา , โรงเรียนบ้านต้นเกด , โรงเรียนบ้านหนองมะกอก , โรงเรียนบ้านมะขามโพรง  และโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้แก่โรงเรียนบ้านสามเรือน , โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 , โรงเรียนบ้านจะโปรง และโรงเรียนบ้านลิ้นช้าง

โดยจังหวัดเพชรบุรี เป็น 1 ใน 27 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งสภาพชุมชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง แต่มีสิ่งที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน คือ เป็นอำเภอที่มีแม่น้ำสาขาของลุ่มน้ำเพชรบุรีไหลผ่าน โดยอำเภอแก่งกระจานมีแม่น้ำบางกลอย ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาในเขตบ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจานไหลมาบรรจบ แม่น้ำเพชรบุรีบริเวณอำเภอท่ายาง มีความยาว 45 กิโลเมตร และห้วยผาก ต้นน้ำจากภูเขาอ่างแก้วและภูเขาน้ำหยดในบริเวณเขตอำเภอแก่งกระจาน ไหลมารวมกับแม่น้ำเพชรบุรี ที่บริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจานในเขตอำเภอแก่งกระจาน มีความยาว 30 กิโลเมตร ในส่วนของอำเภอหนองหญ้าปล้อง มีห้วยแม่ประจันต์ ต้นน้ำจากเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรี ไหลผ่านอำเภอหนองหญ้าปล้อง และไหลมาบรรจบแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณเหนือเขื่อนเพชรบุรีในเขตอำเภอท่ายาง

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งทางด้านภูมิประเทศของทั้ง 2 อำเภอดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่งถึง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งให้ทุกคนพึ่งพา​ตนเองได้ ประชาชน​มีรายได้ มีคุณภาพ​ชีวิต​ที่ดีและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง โดยมีเป้าหมายโรงเรียนในอำเภอที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 15 โรงเรียน และอำเภอแก่งกระจาน จำนวน 29 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 44 โรงเรียน

สำหรับการตรวจเยี่ยม ติดตามเชิงประจักษ์ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ตามลักษณะเฉพาะ (จุดขาย) ของโรงเรียน ให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ โดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการด้วยเป็นอย่างดี โดยมีคุณครูทำหน้าที่​เป็นพี่​เลี้ยง​สอนสิ่งที่เด็กสนใจ สร้าง​บรรยากาศ​ที่ดีในการเรียนรู้​ให้เกิดสมรรถนะ​ เรียนแล้วเกิดประโยชน์​ สามารถ​ออกไปแก้ปัญหา​สังคม และสร้าง​มูลค่า​ขึ้นได้

ผู้เผยแพร่ : ฐิติกา