ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย

             สำนักงานศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทยที่ได้รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี