นิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ณ โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา และโรงเรียนศึกษาปัญญา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คณะกรรมนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยนายดุสิทธิ์  คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีนางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางเครือชุลี  เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ณ โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา และโรงเรียนศึกษาปัญญา อ.เมือง จ.เพชรบุรี