นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570

2. แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  คลิ๊ก

นโยบายการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

นโยบายการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

แผนพัฒนาบุคลากร