บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

11 ก.พ. 64 นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวให้โอวาทพร้อมร่วมแสดงความยินดีในพิธีการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน 12 ท่าน เลือกดำรงตำแหน่งโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 จำนวน 7 ท่าน สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. น.ส.ภมรวรรณ แป้นทอง ร.ร.อ.ฮ.ลิงค์
2. น.ส.กานดาภร สารพรภิญโญ ร.ร.วัดโพธิ์ทัยมณี
3. น.ส.กมลวรรณ สืบสาย ร.ร.บ้านเขาอ่างแก้ว
4. นายสายัณห์ นาคราช ร.ร.บ้านบางกุฬา
5. นางสุทิน เจริญอินทร์ ร.ร.บ้านสามเรือน
6. นางกัญจน์พร ชยวัฒน์โสภณ ร.ร.วัดดอนทราย
7. น.ส.อัครวรรณ เผือกผ่อง ร.ร.บ้านดงห้วยหลวง
8. นางวิชชุตา บัวคลี่ ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธา
9. นางณัฐกฤตา อำมฤต ร.ร.บ้านหนองเตียน
10. นางทัพพ์พรรณ ศรีบัวอ่อน ร.ร.บ้านหนองน้ำถ่าย
11. น.ส.ปวีณ์สุดา รามนัฏ ร.ร.วัดกุญชรวชิราราม
12. นายกฤตวัฒน์ สงวนให้ ร.ร.หาดเจ้าสำราญ
.. วีรยา ภาพ/ข่าว   นำเผยแพร่..ธนิษฐา