ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้
นางสาวนันทิกร ธภามีวรรณะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567 โดยในวันนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดฯ 3 กองได้แก่ ประเภทลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) ประเภทเนตรนารีสำรองโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) และประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เข้าร่วมการประกวดฯ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี