ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานคุรุสภาประจำสักนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น) จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างจัดทำป้ายไวนิลแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564
6.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
7.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างตกแต่งสถานที่พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
8.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 มกราคม 2565
9.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานคุรุสภา) ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอเพื่อประเมินความสามารถด้านการสอบ ภาค ค (การสอบสาธิตปฏิบัติการสอน) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565