ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานคุรุสภาประจำสักนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น) จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างจัดทำป้ายไวนิลแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

6.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

7.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างตกแต่งสถานที่พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

8.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

9.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานคุรุสภา) ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอเพื่อประเมินความสามารถด้านการสอบ ภาค ค (การสอบสาธิตปฏิบัติการสอน) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  26 เมษายน 2565

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บ Log File ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565