ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ