ประกาศตำแหน่งว่างสถานศึกษาที่จะใช้พิจารณารับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร ว. 7/2564)

📣สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 – 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง และคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดแยกแต่ละสังกัด ดังนี้

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  << รายละเอียด >>
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  << รายละเอียด >>
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  << รายละเอียด >>