ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

15 1 1ประกาศแผน15 1 ศธจเพชรบุรี

-แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15 1 (2)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศธจเพชรบุรี

 

 

15.2 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 -ประกาศ ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.2566- ธ.ค. 2566) 

ประกาศ ไตรมาส 1 (ตค.66 ธค66)

 -ประกาศ ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. 2567- มี.ค. 2567)   

ไตรมาส 2 (ม.ค. 67 มี.ค.67)

-ประกาศ ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย. 2567- มิ.ย. 2567)

ประกาศ ไตรมาศ 3 (เม.ย 67 มิ.ย.67)

 

15.3 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท

ITA15.3

 

 -ประกาศ ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.2566- ธ.ค. 2566)

ประกาศ ไตรมาส 1

 

 -ประกาศ ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. 2567- มี.ค. 2567)

ประกาศไตรมาส 2

-ประกาศ ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย. 2567- มิ.ย. 2567)

ประกาศ ไตรมาส 3