ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2565

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยกำหนดให้หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยการครองตน ครองคน และครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2565 นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2565 และเกียรติบัตรรายละเอียดดัง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/SDFC1

สแกนเพื่อดาวน์โหลดประกาศและเกียรติบัตร

 

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีศรีเมืองเพชร 2565 4