ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดี  มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามประกาศ
โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของ
คุรุสภา ประจำปี 2566 จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 ในจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

ประกาศผลคุรุสภา2566ระดับจังหวัด 1

ประกาศผลครูภาษาไทย2566ระดับจังหวัด

ประกาศผลคุรุสดุดี2566ระดับจังหวัด

ประกาศผลครูผู้สอนดีเด่น2566ระดับจังหวัด