ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 ในจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดี  มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 ดังนี้

ประกาศผลรางวัลคุรุสภา ปี 2567 จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศผลคุรุสดุดี ปี 2567 จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศผลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2567 จังหวัดเพชรบุรี