ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ในจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดเพชรบุรี ขอแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ในจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุสภา ปี 2625 ในจังหวัดเพชรบุรีฉบับล่าสุด