ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด

ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 (ประเทศไทย) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ซึ่งบัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ นางสาวสุภาวดี เขมะศรีสุวรรณ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบางจานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อ