ประกาศรายชื่อผู้สมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูฯ“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

ประกาศรายชื่อผู้สมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   

1.  แนวทางการดำเนินงาน                                                     จำนวน           1        ฉบับ
2. คู่มือการเข้าร่วมงาน MicroSoft Teams Live Event     จำนวน            1        ฉบับ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ                        จำนวน            1        ฉบับ