ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2566

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประกาศการคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัด นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรฯ จากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 163 ราย ดังประกาศด้านล่างนี้

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีศรีเมืองเพชร2566 (2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2566