ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยกำหนดให้หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยการครองตน ครองคน และครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567 นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกจากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ดังประกาศด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อครูดีศรีเมืองเพชร ปี 2567