ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เรื่อง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ประกาศ สพม.เพชรบุรี เรื่อง ตำแหน่งผู้อำนวย