ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวับพระราชทาน

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางการคัดเลือก รางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปhttps://drive.google.com/file/d/149R8AeRezBuwaFebOdXClopUfPpaQb2Q/view?usp=sharing