ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ตั้งแต่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1d5FkNzfL3YP3PrPmVOuR6x-KS39qhV54?usp=sharing