ประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

เมื่อวันที่ (31 พฤษภาคม 2566) นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมทั้ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมนี้ด้วย นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรี สนองพระบรมราโชบาย ในการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล และพัฒนาความเป็นอยู่ ให้การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจ ทั้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลรัฐ – เอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวขอบคุณความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันในการทำงาน ช่วยเหลือผู้ป่วย อะไรที่ประชาชนแก้ไขไม่ได้ก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งจะได้ลงพื้นที่ติดตามดูแลผู้ป่วย ว่าการให้ความช่วยเหลือไปถึงมือหรือไม่ ประชาชนที่ยากลำบากเข้าถึงการช่วยเหลือหรือไม่ ซึ่งจะได้ดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการ ไม่อยากเห็นภาพเพียงการลงมาเยี่ยม แต่ต้องได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง และผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และยากไร้ ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ ทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้น โดยคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 เยี่ยมผู้ป่วยพื้นที่อำเภอเมืองและบ้านแหลม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 และเยี่ยมผู้ป่วยพื้นที่อำเภอชะอำและอำเภอท่ายาง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 สำหรับผู้ป่วยที่จะขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน