ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้งในและนอกระบบการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565

3 พ.ค.65 เวลา 9.00 น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้งในและนอกระบบการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ และรายงานผลในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ผู้เผนแพร่ : ฐิติกา