ประชุมคณะกรรมการทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางยุพาภรณ์  จงเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมฯ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  (หลังเก่า) โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว