ประชุมคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการ ปส.กช.นอกระบบจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมการ ปส.กช.นอกระบบจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแจ้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และร่วมพิจารณาโครงการ กิจกรรมการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ตามบริบทของพื้นที่ในวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566  ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี