ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ จงเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ คือ “วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร เป็นส่วนตัว รักษาความลับ และรับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค” ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว