ประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางจงกล อรรถอาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรัี โดยมี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน