ประชุมคณะวิทยากรขยายผลและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะวิทยากรขยายผลและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒คต๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวิตรี  ทัดพินิจ เป็นวิทยากรและให้ความรู้ด้านการประเมินสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด