ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2563

วันพุธ ที่ 7ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ศธจ.นายชูศักดิ์ ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2563 ประธานที่ประชุมโดย นายสำราญ ชวนวัน