ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

นายไพบูลย์  เกตุแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566  ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ