ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

นายไพบูลย์  เกตุแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  ในวันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ