ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565

นายไพบูลย์  เกตุแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565  ในวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ