ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566

นายไพบูลย์ เกตุแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566 ในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ