ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) ของจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางจงกล อรรถอาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี